Stichting Vital Aid foundation

Over Stichting Vital Aid foundation

Stichting Vital Aid (hierna te noemen VAF) is op 23 november 2004 in Den Haag opgericht als een niet-gouvernementele, non-profit stichting met twee doelstellingen:

1. Bijdragen aan de integratie van de Afrikaanse diaspora in de Nederlandse samenleving/cultuur. Het doel is om bepaalde culturele gewoonten en gedragingen te stimuleren/versterken om de Afrikaanse diaspora in staat te stellen haar eigen potentieel te vergroten, zodat zij op een positieve manier kunnen bijdragen aan de Nederlandse samenleving, haar economie en het welzijn van alle betrokkenen.

2. Het VAF wil ook bijdragen aan het terugdringen van armoede in de verschillende Afrikaanse herkomstlanden. Er wordt vooral aandacht besteed aan activiteiten zoals het bevorderen van gelijke toegang tot onderwijs, handhaving van mensenrechten, economische en sociale participatie van kansarme groepen, enz.

VAF richt zich met name op vrouwen en meisjes. Met dat in het achterhoofd heeft VAF activiteiten voor en met Afrikaanse vrouwen in Nederland en ook in een aantal Afrikaanse landen gecoördineerd en georganiseerd om de economische en sociale positie van vrouwen te versterken en de bewustwording over onderwerpen als hiv/aids en hun individuele (reproductieve en seksuele) rechten.

VAF heeft op deze thema's ervaring opgedaan met projecten als: hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel, vrijwillige terugkeer van migranten naar hun land van herkomst, migratie- en integratieprojecten, hulpverlening aan ouderen en lichamelijk gehandicapten.

Gaandeweg kregen we meer begrip voor de aard en omvang van de problemen van Afrikaanse migranten in Nederland en voor de noodzaak van gerichte interventies.
Kernactiviteit

• Zorghulp aan ouderen en lichamelijk gehandicapten
• Migratie en integratie
• Geslachtsgelijkheid

Foto's